શું પૉલિસી ખરીદતા પહેલાં તબીબી તપાસ જરૂરી છે?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

45 વર્ષથી વધુ વયના ગ્રાહકો માટે નવી આરોગ્ય વીમા પૉલિસી માટે તબીબી તપાસ આવશ્યક છે. સામાન્યતઃ પૉલિસીના નવીનીકરણ માટે તબીબી ચેકઅપ્સની જરૂર નથી રહેતી.


Download Motor Policy

Feedback