ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સની ખરીદી કરતી વખતે હું કેવી રીતે નાણાં બચાવી શકું છું?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

તમે અમારા 5 જુદું કવરેજમાંથી એક પસંદ કરીને ક્યારે પણ નાણાંની બચત કરી શકો છો. તમારા બજેટ અને જરૂરિયાતો પ્રમાણે યોગ્ય પૉલિસી પસંદ કરો. જો તમે નિયમિતપણે વિદેશમાં મુસાફરી કરતા હોય તો તમારા માટે કદાચ અમારી વાર્ષિક મલ્ટી ટ્રીપ પૉલિસી શ્રેષ્ઠ રહેશે.


Download Motor Policy

Feedback