શું મુસાફરી વીમા પૉલિસી ખરીદતા પહેલા તબીબી પરીક્ષણ કરાવવું પડે છે?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ના, મુસાફરી વીમા માટે તબીબી પરીક્ષણ મેળવવાની આવશ્યકતા નથી. જો કે 70 વર્ષથી વધુ વયના લોકોને મેડિકલ રિપોર્ટ્સ સુપરત કરવાની જરૂર પડશે. હવેથી 60 થી 69 વર્ષ વય જૂથના દરખાસ્ત માટે, ડાયાબિટીસ અને હાયપરટેન્શનની ઉપસ્થિતિ થી સંબંધિત તબીબી અહેવાલ આપવું ફરજિયાત નથી.


Download Motor Policy

Feedback