શું સ્વાસ્થ્ય પૉલિસી હેઠળ નિસર્ગોપચાર અને હોમીયોપેથી સારવાર ને આવરી લેવામાં આવે છે?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

નિસર્ગોપચાર અને હોમીઓપેથીની સારવાર પ્રમાણભૂત આરોગ્ય પૉલિસી હેઠળ આવરી લેવામાં આવતી નથી. કવરેજ ફક્ત માન્ય હોસ્પીટલો અને નર્સિંગ હોમમાં એલોપેથિક સારવાર માટે જ ઉપલબ્ધ છે.


Download Motor Policy

Feedback