ઇફકો ટોકિયો દ્વારા સીધી દાવા ની સુવિધા

 
સંપર્ક ની  વિગતો  
કૉલ સેન્ટર ટોલ ફ્રી નંબર  1-800-103-5499
કૉલ સેન્ટર ચાર્જ નંબર  0124-4285499
ફેક્સ નંબર  0124-4722010
ઈમેલ આઈડી  healthclaims@iffcotokio.co.in
ફરિયાદ નું  નિવારણ ની  વિગતો grievance@iffcotokio.co.in

 


Download Motor Policy

Feedback