એક દાવો નોંધાવો

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

Claim can be intimated through various modes:

  • Call Center - you could also call us at 1800-103-5499
  • Walk in - Visit any of IFFCO TOKIO Branches ( Link to Branch Locator)
  • SMS ( SMS"CLAIM" to 56161 )
  • On-line

*Please note: This online intimation is for reimbursement claims only in the case of Motor and Health Insurance

*The filled up form will go to Mondial Assistance for Motor and CHCT for Health Claims.

Our Claims team will contact you to guide you through the process. You may also refer to our claims procedures pages under the Claims section of our website.

If you need a complete brief on the procedure and requirements to process your claim, you could also call us at 1800-103-5499
Contact Details
Hospital Details
Accident/Loss Details
कॅप्चा
આ પ્રશ્ન એ ચકાસવા માટે છે કે જે તમે માનવ મુલાકાત લો છો અને સ્વયંચાલિત સ્પામ સબમિશનને રોકવા માટે.
Image CAPTCHA
इमेज में दिखाए गए अक्षर दर्ज करें.

Download Motor Policy

Feedback